Algemene voorwaarden

Geldigheid
Deze algemene cursusvoorwaarden gelden voor alle door Gevelambacht georganiseerde cursussen.
Afwijkingen van deze algemene cursusvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen

Cursusprijzen
Alle door Gevelambacht vermelde cursusprijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
In de door Gevelambacht gepubliceerde cursusprijs per deelnemer zijn de verblijfkosten (waaronder lunches e.d.) inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Gevelambacht behoudt zich het recht voor cursusprijzen tussentijds te wijzigen.

Aanmelding
Alleen schriftelijke, of online aanmeldingen worden in behandeling genomen.
Slechts aanmeldingsformulieren van Gevelambacht worden geaccepteerd.
De aanmeldingsformulieren dienen volledig te zijn ingevuld en voorzien van een handtekening van de cursist.
Ook op aanmeldingen, ontvangen binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus, zijn de hieronder vermelde annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Annulering
Annuleringen dienen per email te worden gemeld bij 

Bij annuleringen, ontvangen tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, worden €. 25,- administratiekosten per geannuleerde deelnemer in rekening gebracht. Bij annuleringen, ontvangen vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt de volledige cursusprijs aan de cursist in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering. Ingeval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene cursusvoorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

Overmacht
Gevelambacht verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht om de cursussen voor haar gegronde redenen te verplaatsen, dit alles zonder verplichting tot het betalen van schadevergoedingen aan de cursist en/of diens cursist.
Indien door ziekte van een docent een cursus op de overeengekomen data geen doorgang kan vinden, zal Gevelambacht zo spoedig mogelijk in overleg met de cursist trachten te komen tot vervangende cursusdata. Bij overlijden en bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de cursist vervallen de op dat moment nog resterende verplichtingen.

Betalingscondities
Veertien dagen voor aanvang van de cursus wordt de cursusprijs door middel van een factuur in rekening gebracht aan de op het aanmeldingsformulier vermelde cursist, c.q. aanvrager. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum, en vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de cursist, c.q. aanvrager..

Auteurs- en eigendomsrecht
Het cursusmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de cursist. Gevelambacht behoudt zich uitdrukkelijk het eigendoms- en auteursrecht voor van al het verstrekte cursusmateriaal.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene cursusvoorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Uitgave: 1 september 2007